Χάρτες για GPS

Τοποθετούμε οποιοδήποτε χάρτη έχετε είτε σε αναλογική μορφή(Χαρτί) είτε σε ψηφιακή μορφή στη συσκευή GPS που έχετε και που επιτρέπει την εισοδο δεδομένων.